ABBAS........................3
vel domum sui iuris, itemque eorum vicarii. His accedunt Abbas Primas et Superior congregationis monasticae, qui tamen non habentCan. 620
est Superior provincialis, aut, si monasterium sit sui iuris, Abbas localis. § 2. Salvo diverso constitutionum praescripto, si resCan. 1427
vel per delegatum supremus Moderator; si inter duo monasteria, Abbas superior congregationis monasticae. § 3. Si demum controversia enascaturCan. 1427
 
 ABBATE.......................1
instantiae est penes supremum Moderatorem; pro causis actis coram Abbate locali, penes Abbatem superiorem congregationis monasticae. - § 1Can. 1438
 
 ABBATEM......................3
in contentiosis, firmo praescripto can. 1419, § 2; 2_ Abbatem primatem, vel Abbatem superiorem congregationis monasticae, et supremum ModeratoremCan. 1405
praescripto can. 1419, § 2; 2_ Abbatem primatem, vel Abbatem superiorem congregationis monasticae, et supremum Moderatorem institutorum religiosorum iurisCan. 1405
supremum Moderatorem; pro causis actis coram Abbate locali, penes Abbatem superiorem congregationis monasticae. - § 1. Si quod tribunalCan. 1438
 
 ABBATI.......................1
cuius cura, specialia ob adiuncta, committitur alicui Praelato aut Abbati, qui eam, ad instar Episcopi dioecesani, tamquam proprius eiusCan. 370
 
 ABBATIA......................2
dioeceses, quibus nisi aliud constet, assimilantur praelatura territorialis et abbatia territorialis, vicariatus apostolicus et praefectura apostolica necnon administratio apostolicaCan. 368
catholica et apostolica Christi Ecclesia. - Praelatura territorialis aut abbatia territorialis est certa populi Dei portio, territorialiter quidem circumscriptaCan. 370
 
 ABDUCIT......................1
- Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatamCan. 1367
 
 ABDUCTAM.....................1
instituto religioso adstricti sunt. - Inter virum et mulierem abductam vel saltem retentam intuitu matrimonii cum ea contrahendi, nullumCan. 1089
 
 ABEO.........................1
sive est rescriptum, elici potest, intra fines suae competentiae, abeo qui potestate exsecutiva gaudet, firmo praescripto can. 76, §Can. 35
 
 ABESSE.......................2
officii sibi legitime commissi, a dioecesi aequa de causa abesse potest non ultra mensem, sive continuum sive intermissum, dummodoCan. 395
obstet ratio, parocho, feriarum gratia, licet quotannis a paroecia abesse ad summum per unum mensem continuum aut intermissum; quoCan. 533
 
 ABEST........................1
instituti. § 2. Sodalis, qui e domo religiosa illegitime abest cum animo sese subducendi a potestate Superiorum, sollicite abCan. 665
 
 ABFUERIT.....................1
4. Si ultra sex menses Episcopus a dioecesis illegitime abfuerit, de eius absentia Metropolita Sedem Apostolicam certiorem faciat quodCan. 395
 
 ABICIT.......................1
censura aliave iusta poena puniantur. - Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationemCan. 1367
 
 ABIECERIT....................3
§ 1. - § 1. Qui publice fidem catholicam abiecerit vel a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicatione irrogata autCan. 316
unione ortis; 4_ matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit; 5_ matrimonio eius qui censura innodatus sit; 6_ matrimonioCan. 1071
loci licentiam assistendi matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit ne concedat, nisi servatis normis de quibus in canCan. 1071
 
 ABNEGATIONEM.................1
humanas et christianas excolendas adducantur; per orationem et sui abnegationem in pleniorem perfectionis viam introducantur; ad mysterium salutis contemplandumCan. 652
 
 ABNEGENT.....................1
orationi vacent, opera pietatis et caritatis exerceant, se ipsos abnegent, proprias obligationes fidelius adimplendo et praesertim ieiunium et abstinentiamCan. 1249
 
 ABNUAT.......................1
caritate christiana motus et boni familiae sollicitus, veniam non abnuat comparti adulterae atque vitam coniugalem non disrumpat, si tamenCan. 1152
 
 ABOLERE......................3
sacramentalia constituere aut recepta authentice interpretari, ex eis aliqua abolere aut mutare, sola potest Sedes Apostolica. § 2. InCan. 1167
festos itemque dies paenitentiae, universae Ecclesiae communes, constituere, transferre, abolere, unius est supremae ecclesiasticae auctoritatis, firmo praescripto can. 1246Can. 1244
Apostolicae Sedis approbatione, quosdam ex diebus festis de praecepto abolere vel ad diem dominicam transferre. - Die dominica aliisqueCan. 1246
 
 ABORTIVI.....................1
diligenter investigata de eius baptismo constet, baptizetur. - Fetus abortivi, si vivant, quatenus fieri potest, baptizentur. - Baptizando, quantumCan. 871
 
 ABORTU.......................2
agatur de irregularitate ex homicidio voluntario aut ex procurato abortu, effectu secuto. - § 1. Uni Apostolicae Sedi reservaturCan. 1046
agatur de irregularitate ex voluntario homicidio aut ex procurato abortu, etiam numerus delictorum ad validitatem dispensationis exprimendus est. §Can. 1049
 
 ABORTUM......................2
eodem voto adstricta; 4_ qui voluntarium homicidium perpetraverit aut abortum procuraverit, effectu secuto, omnesque positive cooperantes; 5_ qui seipsumCan. 1041
in can. 1370, poenis ibi statutis punitur. - Qui abortum procurat, effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae incurrit. -Can. 1398
 
 ABRASA.......................1
confessiones, ad normam can. 1536, § 2. - Si abrasa, correcta, interpolata aliove vitio documenta infecta demonstrentur, iudicis estCan. 1543
 
 ABROGANT.....................1
Apostolica Sede cum nationibus aliisve societatibus politicis conventiones non abrogant neque iis derogant; eadem idcirco perinde ac in praesensCan. 3
 
 ABROGANTUR...................1
particulares, servantur. - § 1. Hoc Codice vim obtinente, abrogantur: 1_ Codex Iuris Canonici anno 1917 promulgatus; 2_ aliaeCan. 6
 
 ABROGAT......................1
Curiae Romanae, communi constantique doctorum sententia. - Lex posterior abrogat priorem aut eidem derogat, si id expresse edicat autCan. 20
 
 ABROGENTUR...................1
ab Episcopo dioecesano probata; quae statuta ne immutentur neve abrogentur nisi approbante eodem Episcopo dioecesano. - § 1. StatutaCan. 505
 
 ABSENS.......................4
§ 2. Si quis ex vocandis neglectus et ideo absens fuerit, electio valet; attamen ad eiusdem instantiam, probata quidemCan. 166
vel est adimplenda. - In causis poenalibus accusatus, licet absens, conveniri potest coram tribunali loci, in quo delictum patratumCan. 1412
intervenire velit, servetur can. 1593. - § 1. Pars absens a iudicio, sive actor sive pars conventa, quae iustumCan. 1595
debet a reo acceptari, nisi ipse sit a iudicio absens declaratus. - In causae discussione, sive scripto haec fitCan. 1724
 
 ABSENTE......................3
in ipso constitutionis actu determinandum. § 2. Vicario generali absente vel legitime impedito, Episcopus dioecesanus alium nominare potest, quiCan. 477
curae providere valeant paroeciae, cuius simul sunt sponsores. - Absente parocho, nisi aliter Episcopus dioecesanus providerit ad normam canCan. 549
diaconus, firmo praescripto can. 530, n. 1. § 2. Absente aut impedito ministro ordinario, licite baptismus confert catechista aliusveCan. 861
 
 ABSENTEM.....................2
normam can. 1507, § 1, iudex eam a iudicio absentem declaret et decernat ut causa, servatis servandis, usque adCan. 1592
can. 1619 sanata; 6_ lata est contra partem legitime absentem, iuxta can. 1593, § 2. - Querela nullitatis inCan. 1622
 
 ABSENTES.....................3
etiam extra territorium exsistens, in subditos, licet a territorio absentes, atque, nisi contrarium expresse statuatur, in peregrinos quoque inCan. 91
territorium exsistens, exercere valet in subditos, etiam a territorio absentes, nisi aliud ex rei natura aut ex iuris praescriptoCan. 136
§ 2. Si tum actor tum pars conventa fuerint absentes a iudicio, ipsi obligatione expensas litis solvendi tenentur inCan. 1595
 
 ABSENTI......................1
irrita est. - § 1. Remissio dari potest etiam absenti vel sub condicione. § 2. Remissio in foro externoCan. 1361
 
 ABSENTIA.....................9
valet; attamen ad eiusdem instantiam, probata quidem praeteritione et absentia, electio, etiam si confirmata fuerit, a competenti auctoritate rescindiCan. 166
continuum sive intermissum, dummodo cautum sit ne ex eius absentia dioecesis quidquam detrimenti capiat. § 3. A dioecesi neCan. 395
sex menses Episcopus a dioecesis illegitime abfuerit, de eius absentia Metropolita Sedem Apostolicam certiorem faciat quod si agatur deCan. 395
Episcopi dioecesani est normas statuere quibus prospiciatur ut, parochi absentia durante, curae provideatur paroeciae per sacerdotem debitis facultatibus instructumCan. 533
can. 647, § 3 et can. 648, § 2, absentia a domo novitiatus quae tres menses, sive continuos siveCan. 649
menses, sive continuos sive intermissos, superet, novitiatum invalidum reddit. Absentia quae quindecim dies superet, suppleri debet. § 2. DeCan. 649
sui Superioris. Si autem agatur de diuturna a domo absentia, Superior maior, de consensu sui consilii atque iusta deCan. 665
damnatarum; publica adhaesio ideologiis materialismo vel atheismo infectis; illegitima absentia, de qua in can. 665, § 2, per semestreCan. 696
indiciis moralem certitudinem de coniugis obitu obtinuerit. Sola coniugis absentia, quamvis diuturna, non sufficit. § 3. In casibus incertisCan. 1707
 
 ABSENTIAE....................3
vitam communem, ad normam iuris proprii, quo quidem etiam absentiae a domo vel communitate reguntur. - § 1. SocietatesCan. 740
notificato. - Testis rite citatus pareat aut causam suae absentiae iudici notam faciat. - § 1. Testes sunt examiniCan. 1557
1. Si pars conventa citata non comparuerit nec idoneam absentiae excusationem attulerit aut non responderit ad normam can. 1507Can. 1592
 
 ABSENTIAM....................1
tenetur obligatione tum solvendi litis expensas, quae ob ipsius absentiam factae sunt, tum etiam, si opus sit, indemnitatem alteriCan. 1595
 
 ABSENTIS.....................1
Episcopo dioecesano in universo dioecesis regimine adstant atque eiusdem absentis vel impedit vices supplent. - § 1. Episcopus coadiutorCan. 405
 
 ABSIT........................4
est definitum tempus, potest exsecutori exhiberi quovis tempore, modo absit fraus et dolus. - Si in rescripto ipsa concessioCan. 69
dioecesis quidquam detrimenti capiat. § 3. A dioecesi ne absit diebus Nativitatis, Hebdomadae Sanctae et Resurrectionis Domini, Pentecostes etCan. 395
recessui vacat; parochus autem, ut ultra hebdomadam a paroecia absit, tenetur de hoc loci Ordinarium monere. § 3. EpiscopiCan. 533
necessarium vel utile ducat, dummodo collusionis vel corruptelae quodvis absit periculum. - Testibus, iuxta aequam iudicis taxationem, refundi debentCan. 1570
 
 ABSOLUTA.....................4
2_ non impleta aliqua condicione compromisso apposita; 3_ electione absoluta, si fuerit nulla. - Nisi aliud iure aut statutisCan. 175
sive ex parte viri sive ex parte mulieris, sive absoluta sive relativa, matrimonium ex ipsa eius natura dirimit. §Can. 1084
de quibus in can. 1405, aliorum iudicum incompetentia est absoluta. - § 1. Nemo in prima instantia conveniri potestCan. 1406
cann. 1438 et 1439 non servetur, incompetentia iudicis est absoluta. - Tribunal secundae instantiae eodem modo quo tribunal primaeCan. 1440
 
 ABSOLUTAE....................1
rei vita cesserunt aut quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento facti brevi summario cum textu sententiae definitivaeCan. 489
 
 ABSOLUTE.....................5
quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; post duo inefficacia scrutiniaCan. 119
quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; quod si post duoCan. 119
ut autem actus valeant requiritur ut obtineatur consensus partis absolute maioris eorum qui sunt praesentes aut omnium exquiratur consiliumCan. 127
tribunal appellationis. - Iudex in quovis stadio causae se absolute incompetentem agnoscens, suam incompetentiam declarare debet. - § 1Can. 1461
insanabilis nullitatis laborat, si: 1_ lata est a iudice absolute incompetenti; 2_ lata est ab eo, qui careat potestateCan. 1620