ABSOLUTIO....................4
quam peccando vulneraverunt. - Individualis et integra confessio atque absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibiCan. 960
aliis quoque modis reconciliatio haberi potest. - § 1. Absolutio pluribus insimul paenitentibus sine praevia individuali confessione, generali modoCan. 961
censuris et peccatis, etiamsi praesens sit sacerdos approbatus. - Absolutio complicis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum invalida estCan. 977
non est de paenitentis dispositione et hic absolutionem petat, absolutio ne denegetur nec differatur. - Pro qualitate et numeroCan. 980
 
 ABSOLUTIONE..................2
necessitatis determinare potest. - § 1. Ut christifidelis sacramentali absolutione una simul pluribus data valide fruatur, requiritur non tantumCan. 962
obligatione de qua in can. 989, is cui generali absolutione gravia peccata remittuntur, ad confessionem individualem quam primum, occasioneCan. 963
 
 ABSOLUTIONEM.................6
de iisdem contriti atque propositum sese emendandi habentes, per absolutionem ab eodem ministro impertitam, veniam peccatorum quae post baptismumCan. 959
individualem quam primum, occasione data, accedat, antequam aliam recipiat absolutionem generalem, nisi iusta causa interveniat. - § 1. AdCan. 963
est solus sacerdos. - § 1. Ad validam peccatorum absolutionem requiritur ut minister, praeterquam potestate ordinis, facultate gaudeat eandemCan. 966
praeterquam potestate ordinis, facultate gaudeat eandem in fideles, quibus absolutionem impertitur, exercendi. § 2. Hac facultate donari potest sacerdosCan. 966
confessario dubium non est de paenitentis dispositione et hic absolutionem petat, absolutio ne denegetur nec differatur. - Pro qualitateCan. 980
praeter casum de quo in § 1, cum sacramentalem absolutionem dare valide nequeat, eam impertire attentat, vel sacramentalem confessionemCan. 1378
 
 ABSOLUTIONI..................1
recipiendae, de requisitis ad normam § 1 edoceantur et absolutioni generali, in casu quoque periculi mortis, si tempus suppetatCan. 962
 
 ABSOLUTIONIS.................1
nequit. § 2. Christifideles, quantum fieri potest etiam occasione absolutionis generalis recipiendae, de requisitis ad normam § 1 edoceanturCan. 962
 
 ABSOLUTO.....................2
ecclesiasticam communem servandam, inducendam aut tuendam opportuna videantur. - Absoluto concilio particulari, praeses curet ut omnia acta concilii adCan. 446
valet, nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint. - Absoluto conventu plenario Episcoporum conferentiae, relatio de actis conferentiae necnonCan. 456
 
 ABSOLUTUM....................3
cum ipsa extinguitur. § 3. Privilegium reale cessat per absolutum rei vel loci interitum; privilegium vero locale, si locusCan. 78
certam personam aut diversas personas disiunctive; 2_ secretum, certum, absolutum, determinatum. § 2. Condiciones ante electionem suffragio appositae tamquamCan. 172
potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et conventum absolutum dimittat, nisi agatur de causa iuris favore fruente, quoCan. 1608
 
 ABSOLUTUS....................1
iudicium poenale propter propositam impugnationem adhuc pendeat, vel reus absolutus sit propter causam quae non auferat obligationem reparandi damnaCan. 1730
 
 ABSOLVATUR...................1
crimine sollicitationis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, ne absolvatur nisi prius falsam denuntiationem formaliter retractaverit et paratus sitCan. 982
 
 ABSOLVENDI...................2
habet facultatem ordinariam, quam tamen aliis delegare non potest, absolvendi in foro sacramentali a censuris latae sententiae non declaratisCan. 508
exercendam, a censuris latae sententiae non reservatis neque declaratis absolvendi, firmo tamen praescripto can. 976. - § 1. AdCan. 566
 
 ABSOLVERE....................5
expressis. - Studeat Episcopus debita cum diligentia pastoralem visitationem absolvere; caveat ne superfluis sumptibus cuiquam gravis onerosusve sit. -Can. 398
plenarii initium ac periodum indicere, illud transferre, prorogare et absolvere. - § 1. Metropolitae, de consensu maioris partis EpiscoporumCan. 441
provincialis initium et periodum indicere, illud transferre, prorogare et absolvere. § 2. Metropolitae, eoque legitime impedito, Episcopi suffraganei abCan. 442
oneribus non impediti, munus suum fructose et stabili modo absolvere possint. - § 1. Magistri eiusque cooperatorum est novitiorumCan. 651
reo patratum, iudex debet id sententia declarare et reum absolvere, etiamsi simul constet actionem criminalem esse extinctam. - §Can. 1726
 
 ABSOLVIT.....................1
quoslibet paenitentes in periculo mortis versantes valide et licite absolvit a quibusvis censuris et peccatis, etiamsi praesens sit sacerdosCan. 976
 
 ABSOLVITUR...................2
populis vel coetibus ubi nondum radicata est, ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii praecones donec novellae Ecclesiae plene constituanturCan. 786
vel saltem serio promiserit. - Cum reus ab accusatione absolvitur vel nulla poena ei irrogatur, Ordinarius potest opportunis monitisCan. 1348
 
 ABSONUM......................2
vel promovendis inserviunt, ac vetatur quidquid a loci sanctitate absonum sit. Ordinarius vero per modum actus alios usus, sanctitatiCan. 1210
addeceant, et ab iisdem arceatur quidquid a sanctitate loci absonum sit. § 2. Ad bona sacra et pretiosa tuendaCan. 1220
 
 ABSQUE.......................4
consecratae ea afficientes, quae a Sede Apostolica approbata fuerunt, absque eiusdem licentia fieri nequeunt. - Institutum supprimere ad unamCan. 583
codice elementa spiritualia et iuridica apte componantur; normae tamen absque necessitate ne multiplicentur. § 4. Ceterae normae a competentiCan. 587
ad normam iuris libere facta; 4_ sit expressa et absque vi, metu gravi aut dolo emissa; 5_ a legitimoCan. 656
Religiosus munera et officia extra proprium institutum ne recipiat absque licentia legitimi Superioris. - Religiosi adstringuntur praescriptis cann. 277Can. 671
 
 ABSTINEANT...................6
et cum proprio Episcopo unioni favent. § 3. Clerici abstineant a constituendis aut participandis consociationibus, quarum finis aut actioCan. 278
simplicitatem colant et ab omnibus quae vanitatem sapiunt se abstineant. § 2. Bona, quae occasione exercitii ecclesiastici officii ipsisCan. 282
Clerici ab iis omnibus, quae statum suum dedecent, prorsus abstineant, iuxta iuris particularis praescripta. § 2. Ea quae, licetCan. 285
quibus nempe obligatio solvendae pecuniae, nulla definita causa, subscipitur, abstineant. - Prohibentur clerici per se vel per alios, siveCan. 285
sodales in electionibus normas iuris universalis et proprii servent, abstineant a quovis abusu et acceptione personarum, et, nihil praeterCan. 626
diebus festis de praecepto fideles obligatione tenentur Missam participandi; abstineant insuper ab illis operibus et negotiis quae cultum DeoCan. 1247
 
 ABSTINEAT....................4
recepturus per spatium saltem unius horae ante sacram communionem abstineat a quocumque cibo et potu, excepta tantummodo aqua atqueCan. 919
casibus, de quibus in can. 1448, nisi iudex ipse abstineat, pars potest eum recusare. § 2. De recusatione videtCan. 1449
Episcopus sit iudex et contra eum recusatio opponatur, ipse abstineat a iudicando. § 4. Si recusatio opponatur contra promotoremCan. 1449
vel manifeste iniustam ad normam cann. 1620, 1622, 1645, abstineat ab exsecutione, et rem ad tribunal a quo lataCan. 1654
 
 ABSTINEATQUE.................1
et discretione procedat, attenta quidem condicione et aetate paenitentis, abstineatque a nomine complicis inquirendo. - Si confessario dubium nonCan. 979
 
 ABSTINENTIA..................3
singulae feriae sextae totius anni et tempus quadragesimae. - Abstinentia a carnis comestione vel ab alio cibo iuxta conferentiaeCan. 1251
feriis, nisi cum aliquo die inter sollemnitates recensito occurrant; abstinentia vero et ieiunium, feria quarta Cinerum et feria sextaCan. 1251
et exercitationes pietatis, ex toto vel ex parte pro abstinentia et ieiunio substituere. - § 1. Ecclesia catholica bonaCan. 1253
 
 ABSTINENTIAE.................3
Passione et Morte Domini Nostri Iesu Christi. - Lege abstinentiae tenentur qui decimum quartum aetatis annum expleverint; lege veroCan. 1252
ii qui, ratione minoris aetatis ad legem ieiunii et abstinentiae non tenentur, ad genuinum paenitentiae sensum informentur. - EpiscoporumCan. 1252
- Episcoporum conferentia potest pressius determinare observantiam ieiunii et abstinentiae, necnon alias formas paenitentiae, praesertim opera caritatis et exercitationesCan. 1253
 
 ABSTINENTIAM.................1
abnegent, proprias obligationes fidelius adimplendo et praesertim ieiunium et abstinentiam, ad normam canonum qui sequuntur, observando. - Dies etCan. 1249
 
 ABSTINERE....................5
Episcopus pro ea vice a conficienda et exhibenda relatione abstinere potest. - § 1. Episcopus dioecesanus, eo anno quoCan. 399
punitione maiora mala eventura praevideantur; 2_ a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare aut paenitentiam adhibere, si reusCan. 1344
perturbatione patraverit, iudex potest etiam a qualibet punitione irroganda abstinere, si censeat aliter posse melius consuli eius emendationi. -Can. 1345
intersit. § 2. In iisdem adiunctis ab officio suo abstinere debent iustitiae promotor, defensor vinculi, assessor et auditor. -Can. 1448
§ 1. Parochus amotus debet a parochi munere exercendo abstinere, quam primum liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quaeCan. 1747
 
 ABSTINUISSE..................1
aut dolo vel neglegentia ab eadem tempore opportuno mittenda abstinuisse. § 3. Postulato nullum ius acquiritur ex postulatione; eamCan. 182
 
 ABSUNT.......................1
adstringuntur: 1_ legibus particularibus sui territorii quamdiu ab eo absunt, nisi aut earum transgressio in proprio territorio noceat, autCan. 13
 
 ABUNDANTIUS..................1
bonum id suadere videantur. - § 1. In sanctuariis abundantius fidelibus suppeditentur media salutis, verbum Dei sedulo annuntiando, vitamCan. 1234
 
 ABUSIBUS.....................2
ut fides et disciplina ecclesiastica accurate serventur, et de abusibus, si qui habeantur, Romanum Pontificem certiorem facere; 2_ canonicamCan. 436
- Nemo prohibetur quominus per interpretem confiteatur, vitatis quidem abusibus et scandalis atque firmo praescripto can. 983, § 2Can. 990
 
 ABUSU........................1
normas iuris universalis et proprii servent, abstineant a quovis abusu et acceptione personarum, et, nihil praeter Deum et bonumCan. 626
 
 ABUSUM.......................1
gravitate puniatur, non exclusa officii privatione, nisi in eum abusum iam poena sit lege vel praecepto constituta. § 2Can. 1389
 
 ABUSUS.......................5
ac morum servetur, et invigilare ne in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant, cui itaque officium et ius competunt ad normamCan. 305
omnium legum ecclesiasticarum urgere tenetur. § 2. Advigilet ne abusus in ecclesiasticam disciplinam irrepant, praesertim circa ministerium verbi, celebrationemCan. 392
dioecesani, parochus in sua paroecia moderari debet et, ne abusus irrepant, invigilare tenetur. - § 1. Officium pastoris seduloCan. 528
pateant propriis instituti alumnis. § 2. Quod si forte abusus deprehenderit, frustra Superiore religioso monito, propria auctoritate ipse perCan. 683
dignitate aliqua constitutus est, vel qui auctoritate aut officio abusus est ad delictum patrandum 3_ reum, qui, cum poenaCan. 1326
 
 ABUTATUR.....................1
in bonum dioecesis commissum non adimpleat aut eodem graviter abutatur, Episcopus dioecesanus facta consultatione cum Metropolita, aut si deCan. 501
 
 ABUTENS......................1
exclusa excommunicatione. - § 1. Ecclesiastica potestate vel munere abutens pro actus vel omissionis gravitate puniatur, non exclusa officiiCan. 1389
 
 ABUTENTEM....................1
ipso privari meretur; quare, Ordinarius, frustra monito privilegiario, graviter abutentem privet privilegio quod ipse concessit; quod si privilegium concessumCan. 84