ACADEMICORUM.................1
aliquos eius actus exercendi; item dari nequit privatio graduum academicorum. § 3. De prohibitionibus, quae in can. 1336, §Can. 1338
 
 ACADEMICOS...................2
institutis scientiarium religiosarum traduntur, ibidem lectiones frequentando et gradus academicos consequendo. § 3. Item, servatis praescriptis quoad idoneitatem requisitamCan. 229
et studiorum rationem ab Apostolica Sede approbata. - Gradus academicos, qui effectus canonicos in Ecclesia habeant, nulla universitas velCan. 817
 
 ACADEMIIS....................1
locum tenent, sed et propositio doctrinae in scholis, in academiis, conferentiis et coadunationibus omnis generis, necnon eiusdem diffusio perCan. 761
 
 ACATHOLICA...................1
Parentes vel parentum locum tenentes, qui liberos in religione acatholica baptizandos vel educandos tradunt, censura aliave iusta poena punianturCan. 1366
 
 ACCEDANT.....................10
§ 1. Praeter confessarios ordinarios, alii regulariter ad seminarium accedant confessarii, atque, salva quidem seminarii disciplina, integrum semper sitCan. 240
ut orationi mentali regulariter incumbant, frequenter ad paenitentiae sacramentum accedant, Deiparam Virginem peculiari veneratione colant, aliisque mediis sanctificationis utanturCan. 276
modo ut frequenter ad sanctissimae Eucharistiae et paenitentiae sacramenta accedant; annitatur item ut iidem ad orationem etiam in familiisCan. 528
conscientiam etiam cotidie examinent et ad paenitentiae sacramentum frequenter accedant. - § 1. Religiosi in propria domo religiosa habitentCan. 664
fons et robur. § 3. Libere ad sacramentum paenitentiae accedant, quod frequenter recipiant. § 4. Necessarium conscientiae moderamen libereCan. 719
terris missionum laboris aut studii causa ad earundem territorium accedant, fraterne recipiantur et congruenti pastorali cura adiuventur. - §Can. 792
fideles ad illud recipiendum rite instruantur et opportuno tempore accedant. - Sacramentum confirmationis conferatur fidelibus circa aetatem discretionis, nisiCan. 890
reficiantur; parochi etiam est advigilare ne ad sacram Synaxim accedant pueri, qui rationis usum non sint adepti aut quosCan. 914
sponsis commendatur, ut ad sacramenta paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae accedant. - Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validaeCan. 1065
at vis plenae probationis ipsis tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae eas omnino corroborent. - Quoad extraiudicialem confessionemCan. 1536
 
 ACCEDAT......................6
cessat; quod vero in aliorum gravamen cedit, amittitur, si accedat legitima praescriptio. - § 1. Cessat privilegium elapso temporeCan. 82
ad Urbem, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli sepulcra veneraturus, accedat et Romano Pontifici se sistat. § 2. Episcopus praedictaeCan. 400
de quibus in can. 615, et institutis iuris dioecesani accedat necesse est consensus Ordinarii loci in scriptis praestitus. -Can. 638
peccata remittuntur, ad confessionem individualem quam primum, occasione data, accedat, antequam aliam recipiat absolutionem generalem, nisi iusta causa interveniatCan. 963
Ut praescriptio commorandi in certo loco vel territorio irrogetur, accedat oportet consensus Ordinarii illius loci, nisi agatur de domoCan. 1337
in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes, dummodo accedat consensus Vicarii iudicialis domicilii partis conventae, qui prius ipsamCan. 1673
 
 ACCEDENDI....................3
easdem personas non audientis; Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem votum, etsi concors, tamen sine praevalenti rationeCan. 127
consiliis cum communitate, nulla tamen acta obligatione ad illos accedendi. § 4. Subditorum confessiones Superiores ne audiant, nisi sponteCan. 630
confessionem individualem, diebus ac horis in eorum commodum statutis, accedendi. § 2. Urgente necessitate, quilibet confessarius obligatione tenetur confessionesCan. 986
 
 ACCEDENTE....................1
provinciae ecclesiasticae cui praeest, minime vero extra eandem, ne accedente quidem Episcopi dioecesani assensu. § 3. Metropolita, si adCan. 437
 
 ACCEDERE.....................9
peragenda praeparantur. - § 1. Iuvenes, qui ad sacerdotium accedere intendunt, ad formationem spiritualem convenientem et ad officia propriaCan. 235
suae robur consequantur. § 4. Ad sacramentum paenitentiae frequenter accedere assuescant alumni, et commendatur ut unusquisque habeat moderatorem suaeCan. 246
indifferentismi, licet christifidelibus quibus physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum catholicum, sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorumCan. 844
cum Ecclesia non habentibus, qui ad suae communitatis ministrum accedere nequeant atque sponte id petant, dummodo quoad eadem sacramentaCan. 844
baptizandus, propter locorum distantiam aliave adiuncta, sine gravi incommodo accedere vel transferri nequeat, baptismus conferri potest et debet inCan. 859
ad quem etiam alii fideles de consensu Superioris competentis accedere possunt. - § 1. Ordinarius licentiam ad constituendum oratoriumCan. 1223
Ordinario loci, peregrinantur. - Ut sanctuarium dici possit nationale, accedere debet approbatio Episcoporum conferentiae; ut dici possit internationale, requiriturCan. 1231
ad definitionem causae iudex opportunum duxerit ad aliquem locum accedere vel aliquam rem inspicere, decreto id praestituat, quo eaCan. 1582
sua conclusione recedere. Iudex vero qui ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere potest ut, si fiat appellatio, suae conclusionesCan. 1609
 
 ACCEDIT......................1
eiusdem servet. - § 1. Hisce vitae consecratae formis accedit ordo virginum quae, sanctum propositum emittentes Christum pressius sequendiCan. 604
 
 ACCEDUNT.....................5
iuris deputantur; alii a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium, qui ad normam eiusdemCan. 346
adimplent, alii vero a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium ad normam eiusdem iurisCan. 346
aequiparatam, vel domum sui iuris, itemque eorum vicarii. His accedunt Abbas Primas et Superior congregationis monasticae, qui tamen nonCan. 620
- § 1. Ecclesias et oratoria, quibus christifideles habitualiter accedunt, scholas aliaque opera religionis vel caritatis sive spiritualis siveCan. 683
mandatis standum est. - § 1. Institutis vitae consecratae accedunt societates vitae apostolicae, quarum sodales, sine votis religiosis, finemCan. 731
 
 ACCENSENDI...................1
- § 1. Ad exequias quod attinet, christifidelibus catechumeni accensendi sunt. § 2. Ordinarius loci permittere potest ut parvuliCan. 1183
 
 ACCEPERINT...................1
episcopali, donec certam de obitu Episcopi dioecesani notitiam iidem acceperint, itemque quae ab Episcopo dioecesano aut a Vicario generaliCan. 417
 
 ACCEPERIT....................2
curandi, donec tum susceptae obligationis tum receptae stipis testimonium acceperit. § 2. Tempus intra quod Missae celebrandae sunt, initiumCan. 955
4. Quilibet sacerdos accurate notare debet Missas quas celebrandas acceperit, quibusque satisfecerit. - Omnes et singuli administratores causarum piarumCan. 955
 
 ACCEPERUNT...................1
committunt, sine mora in librum referant tum Missas quas acceperunt, tum eas, quas aliis tradiderunt, notatis etiam earundem stipibusCan. 955
 
 ACCEPIT......................2
exemplis fundata, donum sunt divinum, quod Ecclesia a Domino accepit Eiusque gratia semper conservat. - Competentis Ecclesiae auctoritatis estCan. 575
sive per actum inter vivos sive ex testamento fiduciarie accepit, debet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omniaCan. 1302
 
 ACCEPTA......................2
per renuntiationem cessat, nisi haec a competendi auctoritate fuerit accepta. § 2. Privilegio in sui dumtaxat favorem concesso quaevisCan. 80
statutum fuerit. - § 1. Intra octo dies ab accepta vacationis sedis episcopalis notitia, Administrator dioecesanus, qui nempe dioecesimCan. 421
 
 ACCEPTANDA...................2
qui, omnibus personae et loci inspectis adiunctis, de eadem acceptanda aut differenda decernat; renuntiantis congruae sustentationi et habitationi abCan. 538
circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3_ qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentialesCan. 1095
 
 ACCEPTARE....................1
et omnes tribunalis administri, occasione agendi iudicii, dona quaevis acceptare prohibentur. - § 1. Iudices qui, cum certe etCan. 1456
 
 ACCEPTARI....................4
- § 1. Ut fundatio a persona iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis data; qui eamCan. 1304
munito, debet subscribi, cum altera parte communicari, ab eaque acceptari vel saltem non impugnari, et a iudice admitti. -Can. 1524
est. § 2. Renuntiatio, ut valeat, debet a reo acceptari, nisi ipse sit a iudicio absens declaratus. - InCan. 1724
sed etiam sub condicione, dummodo haec ab Episcopo legitime acceptari possit et reapse acceptetur. - § 1. Si parochusCan. 1743
 
 ACCEPTAT.....................2
can. 177, § 1. § 3. Qui admissam postulationem acceptat, pleno iure statim officium obtinet. - § 1. AmittiturCan. 183
iusta poena puniatur; item qui ea dona vel pollicitationes acceptat. - Sacerdos, qui in actu vel occasione vel praetextuCan. 1386
 
 ACCEPTATA....................9
directe intimata necnon renuntiatione delegati deleganti significata et eo acceptata; non autem resoluto iure delegantis, nisi id ex appositisCan. 142
cognita non-acceptatione ad novam electionem procedere debet. - Electus, acceptata electione, quae confirmatione non egeat, officium pleno iure statimCan. 178
Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet aCan. 332
expleto mandato, revocatione eidem intimata, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata. - Ecclesiae particulares, in quibus una et unica EcclesiaCan. 367
exhibeat. - § 1. Episcopus, cuius renuntiatio ab officio acceptata fuerit, titulum emeriti suae dioecesis retinet, atque habitationis sedemCan. 402
episcopalis vacat Episcopi dioecesani morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata, translatione ac privatione Episcopo intimata. - Vim habent omniaCan. 416
natura aut ipso iure excipiuntur. § 2. Administrator dioecesanus, acceptata electione, potestatem obtinet, quin requiratur ullius confirmatio, firma obligationeCan. 427
ipso parocho facta et, ut valeat, ab eodem Episcopo acceptata, necnon lapsu temporis si, iuxta iuris particularis de quoCan. 538
intentiones pro quibus singulis stips, licet exigua, oblata et acceptata est. - Qui obligatione gravatur Missam celebrandi et applicandiCan. 948
 
 ACCEPTATAE...................1
actum inter vivos sive per actum mortis causa, legitime acceptatae, diligentissime impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis bonorumCan. 1300
 
 ACCEPTATAM...................2
competit. - Ei, qui ob impletam aetatem aut renuntiationem acceptatam officium amittit, titulus emeriti conferri potest. - Lapsu temporisCan. 185
exaratam et subscriptam, atque ab eadem auctoritate in scriptis acceptatam. § 2. Ad eandem admissionem obtinendam non tenetur, quiCan. 1034
 
 ACCEPTATE....................1
Electus, si electio confirmatione indigeat, intra octiduum utilea die acceptate electionis confirmationem ab auctoritate competenti petere per se velCan. 179
 
 ACCEPTATIONE.................6
non acceptaverit, omne ius ex electione amittit nec subsequenti acceptatione convalescit, sed rursus eligi potest; collegium autem aut coetusCan. 177
irrita est. - § 1. Renuntiatio, ut valeat, sive acceptatione eget sive non, auctoritati fieri debet cui provisio adCan. 189
causa non innixam ne acceptet. § 3. Renuntiatio quae acceptatione indiget, nisi intra tres menses acceptetur, omni vi caretCan. 189
nisi intra tres menses acceptetur, omni vi caret; quae acceptatione non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis ad normam iurisCan. 189
authentica forma exhibenda est collegio ad electionem competenti, neque acceptatione eget; remoto aut renuntiante Administratore dioecesano, aut eodem defunctoCan. 430
§ 2. Censor, in suo obeundo officio, omni personarum acceptatione seposita, prae oculis tantummodo habeat Ecclesiae de fide etCan. 830