ACCURATEA....................1
aut Episcopi dioecesani praescripta; prospiciat parochus ut iidem libri accuratea conscribantur atque diligenter asserventur. § 2. In libro baptizatorumCan. 535
 
 ACCURATUM....................1
administraturos coram Ordinario vel eius delegato iureiurando spondere; 2_ accuratum ac distinctum inventarium, ab ipsis subscribendum, rerum immobilium, rerumCan. 1283
 
 ACCUSANDI....................1
Sedem Apostolicam consulat. - Validitatem sacrae ordinationis ius habent accusandi sive ipse clericus sive Ordinarius, cui clericus subest velCan. 1708
 
 ACCUSARI.....................1
non fuit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate sit praeiudicialis adCan. 1675
 
 ACCUSATA.....................1
per claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat. § 2Can. 988
 
 ACCUSATIONE..................1
dederit vel saltem serio promiserit. - Cum reus ab accusatione absolvitur vel nulla poena ei irrogatur, Ordinarius potest opportunisCan. 1348
 
 ACCUSATIONEM.................2
maior, collectis probationibus circa facta et imputabilitatem, sodali dimittendo accusationem atque probationes significet, data eidem facultate sese defendendi. ActaCan. 695
censuerit per decretum extra iudicium esse procedendum: 1_ reo accusationem atque probationes, data facultate sese defendendi, significet, nisi reusCan. 1720
 
 ACCUSATIONIS.................1
iudicialem esse ineundum, acta investigationis promotori iustitiae tradat, qui accusationis libellum iudici ad normam cann. 1502 et 1504 exhibeatCan. 1721
 
 ACCUSATO.....................1
tutandum, potest Ordinarius, audito promotore iustitiae et citato ipso accusato, in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio velCan. 1722
 
 ACCUSATUM....................2
§ 1. Matrimonium quod, utroque coniuge vivente, non fuit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potestCan. 1675
iustitiae et citato ipso accusato, in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio vel ab aliquo officio et munereCan. 1722
 
 ACCUSATUS....................4
orta est vel est adimplenda. - In causis poenalibus accusatus, licet absens, conveniri potest coram tribunali loci, in quoCan. 1412
advocati ministerium necessarium existimaverit. § 2. In iudicio poenali accusatus aut a se constitutum aut a iudice datum semperCan. 1481
In causae discussione, sive scripto haec fit sive ore, accusatus semper ius habeat ut ipse vel eius advocatus velCan. 1725
de causis quae ad bonum publicum spectant. § 2. Accusatus ad confitendum delictum non tenetur, nec ipsi iusiurandum deferriCan. 1728
 
 ACEPHALI.....................1
consecratae vel societati hac facultate praeditis, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur. - § 1. Per receptumCan. 265
 
 ACIEM........................1
aetatis, ita tradatur, ut alumnorum formationem humanam perficiat, mentis aciem provehat, eosque ad studia theologica peragenda aptiores reddat. -Can. 251
 
 ACOLYTHATUS..................1
receperit et per congruum tempus exercuerit. § 2. Inter acolythatus et diaconatus collationem intervallum intercedat sex saltem mensium. -Can. 1035
 
 ACOLYTHI.....................3
statutis, per ritum liturgicum praescriptum ad ministeria lectoris et acolythi stabiliter assumi possunt; quae tamen ministeriorum collatio eisdem iusCan. 230
ministris, possunt etiam laici, etsi non sint lectores vel acolythi, quaedam eorundem officia supplere, videlicet ministerium verbi exercere, precibusCan. 230
permanentem sive transeuntem promoveatur, requiritur ut ministeria lectoris et acolythi receperit et per congruum tempus exercuerit. § 2. InterCan. 1035
 
 ACOLYTHUS....................2
et diaconus. § 2. Extraordinarius sacrae communionis minister est acolythus necnon alius christifidelis ad normam can. 230, § 3Can. 910
adiuntis, solius expositionis et repositionis, sine tamen benedictione, est acolythus, minister extraordinarius sacrae communionis aliusve ab Ordinario loci deputatusCan. 943
 
 ACQUIRANT....................7
tempus speciali Ecclesiae servitio addicuntur, obligatione tenentur ut aptam acquirant formationem ad munus suum debite implendum requisitam, utque hocCan. 231
maturitate humana spiritum Evangelii et arctam cum Christo necessitudinem acquirant. - § 1. Per formationem spiritualem alumni idonei fiantCan. 244
oratio mentalis aliaque pietatis exercitia, quibus alumni spiritum orationis acquirant atque vocationis suae robur consequantur. § 4. Ad sacramentumCan. 246
generali necessitatibus loci ac temporis consentanea, amplam atque solidam acquirant in disciplinis sacris doctrinam, ita ut, propria fide ibiCan. 248
diligentia erudiantur alumni, ita ut totius sacrae Scripturae conspectum acquirant. § 3. Lectiones habeantur theologiae dogmaticae, verbo Dei scriptoCan. 252
Subdecanus, si in Urbe domicilium non habeant, illud ibidem acquirant. - § 1. Cardinales collegiali actione supremo Ecclesiae PastoriCan. 352
harmonice evolvere valeant, perfectiorem responsabilitatis sensum libertatisque rectum usum acquirant et ad vitam socialem active participandam conformentur. - §Can. 795
 
 ACQUIRENDAS..................1
ex iusta causa et auditis partibus, potest ad probationes acquirendas etiam extra proprium territorium se conferre, de licentia tamenCan. 1469
 
 ACQUIRENDI...................11
de iure poenali. - Praescriptionem, tamquam modum iuris subiectivi acquirendi vel amittendi necnon ab obligationibus sese liberandi, Ecclesia recipitCan. 197
partem suam habere queant, obligatione tenentur et iure gaudent acquirendi eiusdem doctrinae cognitionem, propriae uniuscuiusque capacitati et condicioni aptatamCan. 229
2. Iure quoque gaudent pleniorem illam in scientiis sacris acquirendi cognitionem, quae in ecclesiasticis universitatibus facultatibusve aut in institutisCan. 229
praebeatur occasio pleniorem scientiarum sacrarum et methodorum pastoralium cognitionem acquirendi. § 3. Aliarum quoque scientiarum, earum praesertim quae cumCan. 279
et domus, utpote personae iuridicae ipso iure, capaces sunt acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi bona temporalia, nisi haec capacitasCan. 634
qui ob instituti naturam plene bonis suis renuntiaverit, capacitatem acquirendi et possidendi amittit, ideoque actus voto paupertatis contrarios invalideCan. 668
personae sunt iuridicae et, qua tales, capaces bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi, ad normam praescriptorum Libri VCan. 741
capaces quoque sunt, ad normam iuris proprii, bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi de iisque disponendi, sed quidquid ipsis institutoCan. 741
capax eas lucretur, habere debet intentionem saltem generalem eas acquirendi et opera iniuncta implere statuto tempore ac debito modoCan. 996
sive publica sive privata, subiecta sunt capacia bona temporalia acquirendi, retinendi, administrandi et alienandi ad normam iuris. - DominiumCan. 1255
nonnisi ad eundem finem destinari possunt. - Praescriptionem, tamquam acquirendi et se liberandi modum, Ecclesia pro bonis temporalibus recipitCan. 1268
 
 ACQUIRERE....................6
cuius potestati subicitur. Infantia egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus, etiam propriumCan. 105
contrahere atque uti condomini et compossessores iura et bona acquirere et possidere possunt; quae iura et obligationes per mandatariumCan. 310
moderantur. - § 1. Consociatio christifidelium privata personalitatem iuridicam acquirere potest per decretum formale auctoritatis ecclesiasticae competentis, de quaCan. 322
312. § 2. Nulla christifidelium consociatio privata personalitatem iuridicam acquirere potest, nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica, de quaCan. 322
catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines sibi propriosCan. 1254
sermonis vel ex natura rei aliud appareat. - Ecclesia acquirere bona temporalia potest omnibus iustis modis iuris sive naturalisCan. 1259
 
 ACQUIRI......................2
- Res sacrae, si in dominio privatorum sunt, praescriptione acquiri a privatis personis possunt, sed eas adhibere ad ususCan. 1269
publicam pertinent, tantum ab alia persona iuridica ecclesiastica publica acquiri possunt. - Res immobiles, mobiles pretiosae, iura et actionesCan. 1269
 
 ACQUIRIT.....................4
neglegentis vel impediti supplens, officium confert, nullam inde potestatem acquirit in personam cui collatum est, sed huius condicio iuridicaCan. 155
normam iuris proprii indigent. § 3. Quidquid religiosus propria acquirit industria vel ratione instituti, acquirit instituto. Quae ei rationeCan. 668
3. Quidquid religiosus propria acquirit industria vel ratione instituti, acquirit instituto. Quae ei ratione pensionis, subventionis vel assecurationis quoquoCan. 668
usumfructum et administrationem; quae postea ipsi obveniant, sibi plene acquirit; 3_ in utroque autem casu de bonis, quae ipsiCan. 706
 
 ACQUIRITUR...................4
locus in quo inventus est. - § 1. Domicilium acquiritur ea in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis commorationeCan. 102
aut ad quinquennium completum sit protracta. § 2. Quasi-domicilium acquiritur ea commoratione in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesisCan. 102
tempore opportuno mittenda abstinuisse. § 3. Postulato nullum ius acquiritur ex postulatione; eam admittendi auctoritas competens obligatione non teneturCan. 182
iisque disponendi, sed quidquid ipsis instituto societatis obveniat, societati acquiritur. - Egressus et dimissio sodalis nondum definitive incorporati regunturCan. 741
 
 ACQUIRUNT....................2
- Sodales institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae domicilium acquirunt in loco ubi sita est domus cui adscribuntur; quasi-domiciliumCan. 103
dioecesanus aliique, de quibus in can. 381, § 2, acquirunt Ecclesiae particulari; ceteri, instituto vel Sanctae Sedi, prout institutumCan. 706
 
 ACQUIRUNTUR..................1
ratione pensionis, subventionis vel assecurationis quoquo modo obveniunt, instituto acquiruntur, nisi aliud iure proprio statuatur. § 4. Qui exCan. 668
 
 ACQUISITA....................1
prohibentur exemplar actorum iudicialium et documentorum, quae sunt processui acquisita. - Quilibet, sive baptizatus sive non baptizatus, potest inCan. 1475
 
 ACQUISITAE...................1
- § 1. Omnino confessario prohibetur scientiae ex confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo exclusoCan. 984
 
 ACQUISITIS...................2
auditis partibus, debet in iudicium vocare. - § 1. Acquisitis probationibus, iudex decreto partibus et earum advocatis permittere debetCan. 1598
Ad probationes complendas partes possunt alias iudici proponere; quibus acquisitis, si iudex necessarium duxerit, iterum est locus decreto deCan. 1598
 
 ACQUISIVERIT.................1
ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime acquisiverit. - § 1. Bona temporalia omnia quae ad EcclesiamCan. 1256
 
 ACTA.........................51
numerum eligentium, nihil est actum. § 4. Omnia electionis acta ab eo qui actuarii munere fungitur accurate describantur, etCan. 173
collegio consultorum ostenderit, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat, aut, in dioecesibus noviter erectis, simul ac cleroCan. 382
earundem litterarum communicationem procuraverit, presbytero inter praesentes seniore in acta referente. § 4. Valde commendatur ut captio canonicae possessionisCan. 382
atque collegio consultorum, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat. § 2. Episcopus auxiliaris officii sui possessionem capitCan. 404
ostenderit Episcopo dioecesano, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat. § 3. Quod si Episcopus dioecesanus plene sitCan. 404
videantur. - Absoluto concilio particulari, praeses curet ut omnia acta concilii ad Apostolicam Sedem transmittantur; decreta a concilio edictaCan. 446
ad Apostolicam Sedem transmittantur, tum ut in eiusdem notitiam acta perferantur, tum ut decreta, si quae sint, ab eademCan. 456
et eadem cum omnibus conferentiae membris communicare itemque alia acta conscribere, quae ipsi a conferentiae praeside aut a consilioCan. 458
permanenti componenda committuntur; 2_ communicare cum Episcoporum conferentiis finitimis acta et documenta quae a conferentia in plenario conventu autCan. 458
episcopale, constans scilicet Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus. - Acta curiae quae effectum iuridicum habere nata sunt, subscribi debentCan. 474
munus, nisi aliter iure particulari statuatur, est curare ut acta curiae redigantur et expediantur, atque eadem in curiae archivoCan. 482
subscriptio publicam fidem facit quod attinet sive ad quaelibet acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta certaeCan. 483
facit quod attinet sive ad quaelibet acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta certae causae aut negotiiCan. 483
quaelibet acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta certae causae aut negotii tantum. § 2. Cancellarius etCan. 483
debet esse sacerdos. - Officium notariorum est: 1_ conscribere acta et instrumenta circa decreta, dispositiones, obligationes vel alia quaeCan. 484
cum significatione loci, diei, mensis et anni subsignare; 3_ acta vel instrumenta legitime petenti ex regesto, servatis servandis, exhibereCan. 484
ne efferantur. - § 1. Curet Episcopus dioecesanus ut acta et documenta archivorum quoque ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, paroecialium, aliarumqueCan. 491
in eodem diligenter custodiantur et systematice ordinentur. § 3. Acta et documenta, de quibus in §§ 1 et 2Can. 491
sigillum; testimonia quae destatu canonico christifidelium dantur, sicut et acta omnia quae momentum iuridicum habere possunt, ab ipso parochoCan. 535
Ordinario loci probati, collatis consiliis cum communitate, nulla tamen acta obligatione ad illos accedendi. § 4. Subditorum confessiones SuperioresCan. 630
accusationem atque probationes significet, data eidem facultate sese defendendi. Acta omnia a Superiore maiore et a notario subscripta, unaCan. 695
esse, post quindecim dies ab ultima monitione frustra elapsos, acta omnia ab ipso Superiore maiore et a notario subscriptaCan. 697
615, dimissionem decernere pertinet ad Episcopum dioecesanum, cui Superior acta a consilio suo recognita submittat. - Decretum dimissionis vimCan. 699
nisi a Sancta Sede confirmatum fuerit, cui decretum et acta omnia transmittenda sunt; si agatur de instituto iuris dioecesaniCan. 700
non habent. - § 1. Violato praescripto can. 1404, acta et decisiones pro infectis habentur. § 2. In causisCan. 1406
iustitiae aut defensoris vinculi praesentia requiritur, iis non citatis, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerintCan. 1433
1. Cuilibet processui intersit notarius, adeo ut nulla habeantur acta, si non fuerint ab eo subscripta. § 2. ActaCan. 1437
acta, si non fuerint ab eo subscripta. § 2. Acta, quae notarii conficiunt, publicam fidem faciunt. - Firmo praescriptoCan. 1437
exceptiones suspicionis aliasque causas contra Auditores Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris; 4_ conflictus competentiae de quibusCan. 1445
quaestionibus a se datis scripto respondeatur. - § 1. Acta iudicialia, tum quae meritum quaestionis respiciunt, seu acta causaeCan. 1472
1. Acta iudicialia, tum quae meritum quaestionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu actaCan. 1472
acta causae, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu acta processus, scripto redacta esse debent. § 2. Singula foliaCan. 1472
eius authenticitate, ad tribunal superius mittatur. § 2. Si acta exarata fuerint lingua tribunali superiori ignota, transferantur in aliamCan. 1474
- Si citatio non fuerit legitime notificata, nulla sunt acta processus, salvo praescripto can. 1507, § 3. - CumCan. 1511
qui culpa se caruisse non probaverint. - Peremptio exstinguit acta processus, non vero acta causae; immo haec vim habereCan. 1522
non probaverint. - Peremptio exstinguit acta processus, non vero acta causae; immo haec vim habere possunt etiam in aliaCan. 1522
iam excussi, poterunt parte postulante aut ex officio, antequam acta seu testificationes publici iuris fiant, denuo ad examen vocariCan. 1570
periti opera versari debeat. § 2. Perito remittenda sunt acta causae aliaque documenta et subsidia quibus egere potest adCan. 1577
probandos, designare. § 2. Hi, si iudex admittat, possunt acta causae, quatenus opus sit, inspicere, peritiae exsecutioni interesse; semperCan. 1581
et earum advocatis permittere debet, sub poena nullitatis, ut acta nondum eis nota apud tribunalis cancellariam inspiciant; quin etiamCan. 1598
vel etiam aliorum informationes iudici datae, quae maneant extra acta causae. § 2. Si causae discussio scripto facta sitCan. 1604
mensis, diei et loci in quo prolata fuit; 5_ acta iudiciali nullo innititur, cuius nullitas non sit ad normamCan. 1622
primum satisfaciendi. § 3. Interea iudex a quo debet acta ad normam can. 1474 iudici appellationis transmittere. - InutiliterCan. 1634
testium et peritorum adesse, salvo praescripto can. 1559; 2_ acta iudicialia, etsi nondum publicata, invisere et documenta a partibusCan. 1678
nullitatis, instructionem complere pro dispensatione super rato, ac tandem acta transmittere ad Sedem Apostolicam una cum petitione dispensationis abCan. 1681
certa, appellare debet ad iudicem secundae instantiae, ad quem acta sunt transmittenda quique scripto monendus est agi de processuCan. 1687
deductiones exhibendas. - § 1. Instructor, peracta instructione, omnia acta cum apta relatione deferat ad Episcopum, qui votum proCan. 1704
simul cum actis aptam relationem tradat. - § 1. Acta omnia Episcopus una cum suo voto et animadversionibus defensorisCan. 1705
iurisperitus de quo in can. 1701, § 2 potest acta processus, non vero votum Episcopi, invisere in sede tribunalisCan. 1705
de damnis ex bono et aequo dirimat. - Investigationis acta et Ordinarii decreta, quibus investigatio initur vel clauditur, eaqueCan. 1719
1. Si Ordinarius decreverit processum poenalem iudicialem esse ineundum, acta investigationis promotori iustitiae tradat, qui accusationis libellum iudici adCan. 1721