ACTIBUS......................4
generali vel episcopali gesta sunt, donec certam de memoratis actibus pontificiis notitiam receperint. - § 1. A certa translationisCan. 417
sit, conventus Episcoporum provinciae est: 1_ praefinire taxas pro actibus potestatis exsecutivae gratiosae vel pro exsecutione rescriptorum Sedis ApostolicaeCan. 1264
suam versum sit, persona iuridica non tenetur respondere de actibus ab administratoribus invalide positis; de actibus autem ab administratoribusCan. 1281
tenetur respondere de actibus ab administratoribus invalide positis; de actibus autem ab administratoribus illegitime sed valide positis respondebit ipsaCan. 1281
 
 ACTIO........................21
abstineant a constituendis aut participandis consociationibus, quarum finis aut actio cum obligationibus statui clericali propriis componi nequeunt vel diligentemCan. 278
statutorum; supprimi etiam potest a competenti auctoritate, si eius actio in grave damnum cedit doctrinae vel disciplinae ecclesiasticae, autCan. 326
communis diversarum dioecesium vicinarum, iuxta personarum et locorum adiuncta, actio pastoralis promoveatur, utque Episcoporum dioecesanorum inter se relationes aptiusCan. 431
- § 1. In institutis operibus apostolatus deditis, apostolica actio ad ipsam eorundem naturam pertinet. Proinde, tota vita sodaliumCan. 675
Proinde, tota vita sodalium spiritu apostolico imbuatur, tota vero actio apostolica spiritu religioso informetur. § 2. Actio apostolica exCan. 675
tota vero actio apostolica spiritu religioso informetur. § 2. Actio apostolica ex intima cum Deo unione semper procedat eandemqueCan. 675
unione semper procedat eandemque confirmet et foveat. § 3. Actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, in eius communioneCan. 675
§ 1. Sodales, ut vocationi suae fideliter respondeant eorumque actio apostolica ex ipsa unione cum Christo procedat, sedulo orationiCan. 719
hoc destinatis vel, ubi desint, sub moderamine missionariorum. - Actio proprie missionalis, qua Ecclesia implantatur in populis vel coetibusCan. 786
hanc obligationem sedulo edoceant. - § 1. Eucharistica celebratio actio est ipsius Christi et Ecclesiae, in qua Christus DominusCan. 899
statutum fuit. § 2. Ex matrimonii promissione non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem damnorumCan. 1062
tale fuerit agnitum; secus simplex. § 3. Personale, quo actio voventis promittitur; reale, quo promittitur res aliqua; mixtum, quodCan. 1192
competentis est decernere, omnibus mature perpensis, an et qualis actio, personalis scilicet vel realis, a quonam et contra quemnamCan. 1296
tuendam vel necessarium ad scandalum reparandum. - § 1. Actio criminalis praescriptione extinguitur triennio, nisi agatur: 1_ de delictisCan. 1362
notificatum exsecutorium iudicis decretum de quo in can. 1651, actio ad poenam exsequendam praescriptione extinguitur. § 2. Idem valetCan. 1363
coram tribunali loci, ubi res litigiosa sita est, quoties actio in rem directa sit, aut de spolio agatur. -Can. 1410
cautum sit, sed etiam exceptione. - § 1. Quaevis actio extinguitur praescriptione ad normam iuris aliove legitimo modo, exceptisCan. 1492
reconventionalem instituere. § 2. Reconventio reconventionis non admittitur. - Actio reconventionalis proponenda est iudici coram quo actio prior institutaCan. 1495
admittitur. - Actio reconventionalis proponenda est iudici coram quo actio prior instituta est, licet ad unam causam dumtaxat delegatoCan. 1495
propria iudicis illius aut tribunalis ceteroquin competentis, coram quo actio instituta est; 3_ in iudice delegato firma redditur iurisdictioCan. 1512
accurate perpendat; 3_ si de delicto certo constet neque actio criminalis sit extincta, decretum ferat ad normam cann. 1342-1350Can. 1720
 
 ACTIONE......................12
habeant, illud ibidem acquirant. - § 1. Cardinales collegiali actione supremo Ecclesiae Pastori praecipue auxilio sunt in Consistoriis, inCan. 353
ipsam vitam Ecclesiae et bonum animarum attingant; 2_ Episcopis actione et consilio adesse, integro quidem manente eorundem legitimae potestatisCan. 364
ad Ecclesiae et Apostolicae Sedis missionem, consociata cum Episcopis actione, apud moderatores Civitatis tueri; 8_ exercere praeterea facultates etCan. 364
Episcopo operam praestant in regimine universae dioecesis, praesertim in actione pastorali dirigenda, in administratione dioecesis curanda, necnon in potestateCan. 469
professionem est stabilis vivendi forma qua fideles, Christum sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes, Deo summe dilecto totaliter dedicanturCan. 573
ad operam, ratione suo instituto propria, speciali modo in actione missionali navandam. - Missionarii, qui scilicet a competenti auctoritateCan. 783
sed valide positis respondebit ipsa persona iuridica, salva eius actione seu recursu adversus administratores qui damna eidem intulerint. -Can. 1281
§ 1, n. 1, est arcendus aut a liturgica actione est cessandum, nisi gravis obstet causa; 2_ invalide ponitCan. 1331
de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis; 2_ de actione ob delicta de quibus in cann. 1394, 1395, 1397Can. 1362
contestata. § 2. Eaedem autem cognoscantur simul cum conventionali actione, hoc est pari gradu cum ea, nisi eas separatimCan. 1463
eos seligere malint, exerceant. - Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi aliud expresse cautum sit, sed etiam exceptioneCan. 1491
eodem iudicio contra actorem vel propter causae nexum cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionemCan. 1494
 
 ACTIONEM.....................23
tribus saltem personis constitui potest, est collegialis, si eius actionem determinant membra, in decisionibus ferendis concurrentia, sive aequali iureCan. 115
quidem in Christo regeneratione, vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti, secundum propriam cuiusque condicionem et munusCan. 208
quoque inceptis, secundum suum quisque statum et condicionem, apostolicam actionem promoveant vel sustineant; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibiCan. 216
consociationibus nationalibus, quae scilicet ex ipsa erectione destinantur ad actionem in tota natione exercendam, Episcoporum conferentia in suo territorioCan. 312
Eandem potestatem exercet per unitam Episcoporum in mundo dispersorum actionem, quae uti talis a Romano Pontifice sit indicta autCan. 337
ut habeant, egent decreta quae ferat Collegium Episcoporum, cum actionem proprie collegialem ponit iuxta alium a Romano Pontifice inductumCan. 341
et firmandam consiliis adiutricem operam praestent, necnon quaestiones ad actionem Ecclesiae in mundo spectantes perpendant. - Synodi Episcoporum estCan. 342
seu paroecias. § 2. Ad curam pastoralem per communem actionem fovendam plures paroeciae viciniores coniungi possunt in peculiares coetusCan. 374
- Ad conventum Episcoporum regionis ecclesiasticae pertinet cooperationem et actionem pastoralem communem in regione fovere quae tamen in canonibusCan. 434
universali Ecclesiae, decernere valeat quae ad fidei incrementum, ad actionem pastoralem communem ordinandam et ad moderandos mores et disciplinamCan. 445
procurandum ordinentur. § 2. Ipsius Episcopi dioecesani est coordinare actionem pastoralem Vicariorum sive generalium sive episcopalium; ubi id expendiatCan. 473
generalibus. § 4. Ubi id expedire iudicaverit, Episcopus, ad actionem pastoralem aptius fovendam, constituere potest consilium episcopale, constans scilicetCan. 473
eorundem unus curae pastoralis exercendae sit moderator, qui nempe actionem coniunctam dirigat atque de eadem coram Episcopo respondeat. §Can. 517
curam pastoralem vi officii sui in paroecia participant, ad actionem pastoralem fovendam suum adiutorium praestent. § 2. Consilium pastoraleCan. 536
particulari ei legitime tributas, officium et ius est: 1_ actionem pastoralem in vicariatu communem promovendi et coordinandi; 2_ prospiciendiCan. 555
rem aliquid ex inito contractu verum est, semper posse actionem instituti. § 5. Caveant Superiores religiosi ne debita contrahendaCan. 639
promovere, moderari et coordinare incepta et opera, quae ad actionem missionalem spectant; 2_ curare ut debitae ineantur conventiones cumCan. 790
suarum constitutionum. § 2. Ad participandam liturgiam horarum, utpote actionem Ecclesiae, etiam ceteri christifideles, pro adiunctis, enixe invitantur. -Can. 1174
qui ad ordinem sacerdotalem non promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem attentat; 2_ qui, praeter casum de quo in §Can. 1378
principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem reconventionalem instituere. § 2. Reconventio reconventionis non admittitur. -Can. 1494
§ 2. Eadem facit ius inter partes et dat actionem iudicati atque exceptionem rei iudicatae, quam iudex ex officioCan. 1642
id sententia declarare et reum absolvere, etiamsi simul constet actionem criminalem esse extinctam. - § 1. Appellationem proponere potestCan. 1726
iusiurandum deferri potest. - § 1. Pars laesa potest actionem contentiosam ad damna reparanda ex delicto sibi illata inCan. 1729
 
 ACTIONES.....................11
civibus competit; eadem tamen libertate utentes, curent ut suae actiones spiritu evangelico imbuantur, et ad doctrinam attendant ab EcclesiaeCan. 227
maius bonum promovendum ac tuendum. § 2. Quoties vero actiones aut rationes a conferentiis ineuntur formam internationalem praeseferentes, ApostolicaCan. 459
verbi, quo fides nascitur et nutritur. - § 1. Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsiusCan. 837
et nutritur. - § 1. Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsius, quae est unitatis sacramentumCan. 837
pro diversitate ordinum, munerum et actualis participationis. § 2. Actiones liturgicae, quatenus suapte natura celebrationem communem secumferant, ubi idCan. 837
Testamenti, a Christo Domino instituta et Ecclesiae concredita, utpote actiones Christi et Ecclesiae, signa exstant ac media quibus fidesCan. 840
non contrarios, permittere potest. - Loca sacra violantur per actiones graviter iniuriosas cum scandalo fidelium ibi positas, quae, deCan. 1211
acquiri possunt. - Res immobiles, mobiles pretiosae, iura et actiones sive personales sive reales, quae pertinent ad Sedem ApostolicamCan. 1270
sunt secundum regulas circa quaestiones incidentes. - § 1. Actiones reconventionales proponi valide nequeunt, nisi intra triginta dies aCan. 1463
certioribus factis. - § 1. Quod attinet ad reales actiones, quoties adiudicata actori res aliqua est, haec actori tradendaCan. 1655
res iudicata habetur. § 2. Quod vero attinet ad actiones personales, cum reus damnatus est ad rem mobilem praestandamCan. 1655
 
 ACTIONI......................3
ex ignorantia aut ex errore initus locum dare potest actioni rescissoriae ad normam iuris. - § 1. Cum iureCan. 126
ordinatione aut usu partem habent, solliciti sint operam adiutricem actioni pastorali praestare, ita ut Ecclesia etiam his instrumentis munusCan. 822
Nisi speciale mandatum habuerit, procurator non potest valide renuntiare actioni, instantiae vel actis iudicialibus, nec transigere, pacisci, compromittere inCan. 1485
 
 ACTIONIBUS...................6
respiciunt. - Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentesCan. 2
Ecclesia praestandam. § 2. Laici ex temporanea deputatione in actionibus liturgicis munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribusCan. 230
sponte sua, Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis inscribendum est, si eius paternitas probatur aliquo publicoCan. 877
laicis non licet orationes, speciatim precem eucharisticam, proferre vel actionibus fungi, quae sacerdotis celebrantis sunt propriae. - Sacerdotibus catholicisCan. 907
extinguitur praescriptione ad normam iuris aliove legitimo modo, exceptis actionibus de statu personarum, quae numquam extinguuntur. § 2. ExceptioCan. 1492
et est suapte natura perpetua. - Actor pluribus simul actionibus, quae tamen inter se non confligant, sive de eademCan. 1493